Evaluare Risc Securitate Fizica


Ce este analiza de risc la securitatea fizică?
Analiza de risc la securitate fizică asigură identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi indică măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Cine face obiectul analizei de risc? 
Conform art. 2 din LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, ministerele... si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.
- Unităţile de interes strategic ÅŸi obiectivele aparÅ£inînd infrastructurilor critice
- Instituţiile de creditare din categoria bancilor
- Automatele destinate tranzacÅ£iilor cu numerar – tip ATM (inclusiv a celor de tip „Cash In”)
- Instituţiile de credit din categoria organizaţiilor cooperatiste şi a instituţiilor financiare nebancare
- Centrele de procesare
- Punctele de schimb valutar, casele de amanet, magazinele de comercializare a metalelor pretioase
- Magazinele de arme şi muniţii
- Unităţile poştale
- StaÅ£iile de comercializare a carburanÅ£ilor/combustibililor – tip PECO
- Spaţiile comerciale cu suprafaţă mai mare de 500 mp
- Sălile şi incintele de jocuri de noroc
- Casieriile furnizorilor de utilităţi
- Spaţiile comerciale cu suprafaţă mai mică de 500 mp., spaţii de depozitare (indiferent de natura bunurilor deţinute), spaţii publice (restaurante, baruri, hoteluri, moteluri, etc,), alte unităţi nenominalizate, care nu fac obiectul cerinţelor minime impuse de lege, dar care au obligaţia efectuării analizei de risc la securitatea fizică.

De ce este necesara analiza de risc la securitatea fizica pentru afacerea dumneavoastra?
1. evaluarea de risc la securitatea fizică determină ameninţările şi vulnerabilităţile afacerii dumneavoastră;
2. fiecare eveniment/incident de securitate produs în cadrul afacerii dumneavoastră poate provoca pierderi umane ÅŸi/sau materiale cu consecinÅ£e, uneori, grave;
3. o afacere este permanent expusă concurenţei şi infractorilor; de concurenţă vă ocupaţi dumneavoastră, pentru infracto...ri vă consiliază evaluatorul;
4. recomandările unui evaluator de risc la securitatea fizică, deja implementate, reduc semnificativ riscurile identificate;
5. măsurile implementate, în urma evaluării de risc la securitatea fizică, pot descuraja potenÅ£ialii infractori chiar ÅŸi numai prin prezenÅ£a lor fizică (grilaje, folii antiefracÅ£ie, sistem de avertizare sonoră ÅŸi optică etc.).
6. tipul societăţii dumneavoastră se regăseÅŸte în Legea nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1);
7. aveţi un Plan de pază care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (secţie, municipiu, sector);
8. aveţi un Proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi activitatea (judeţ);

 

 

Analiza riscului vizeaza dezvoltarea unei întelegeri a riscului, furnizând datele de intrare pentru etapa de evaluare. Analiza implica luarea în considerare a cauzelor si surselor de risc, a consecintelor pozitive sau negative, a probabilitatii de materializare a respectivelor consecinte. Riscul este analizat prin componentele sale de probabilitate si gravitate, dar si a oricaror alte atribute relevante. Modul de exprimare al consecintelor si probabilitatii si modul de agregare al acestora pentru a exprima un nivel de risc va fi diferit, în functie de natura riscului, de informatiile disponibile si de finalitatea rezultatelor aprecierii riscurilor. Analiza riscului poate fi realizata la diferite niveluri de detaliere în functie de risc, de scopul analizei, de informatiile, datele si resursele disponibile..

Scopul evaluarii consta în sprijinirea procesului de adoptare a deciziilor privind tratarea riscurilor, în baza rezultatelor analizei si a ierarhizarii riscurilor. Daca nivelul de risc nu îndeplineste criteriile de acceptabilitate, riscul ar trebui tratat. Deciziile vor lua în considerare un context mai larg al riscurilor si toleranta la risc a partilor interesate. În anumite circumstante, evaluarea riscului poate conduce la decizia de a efectua noi analize, mai aprofundate sau de a nu trata riscurile decât prin mentinerea sistemelor de control existente. Astfel de decizii vor fi influentate de apetitul la risc al organizatiei, de atitudinea fata de risc sau de criteriile prestabilite privind riscul.